måndag 30 augusti 2021

Tal vid Östersjökonferensen BSPC:s 30-årsjubiléum (svenska och engelska)

Tal vid Östersjökonferensens 30-årsjubiléum den 28.8.2021

Ärade talmän, ers excellenser och – kära kolleger

Idag är en viktig dag. Vår organisation fyller 30 år. Östersjökonferensen BSPC (Baltic Sea Parliamentary Conference) har överlevt ekonomiska kriser, pandemier och internationella spänningar, för att nämna några saker. Vår organisation har drivit fram Östersjöstrategin och blivit en slags förebild för andra regionala samarbetsformer.

I mitt tal idag vill jag särskilt lyfta miljötillståndet i vårt gemensamma hav, Östersjön. Som ålänning lever du konstant mitt i Östersjön. Du ser Östersjöns föränderliga ansikte och det är tyvärr inte alltid vackert. Bäste Hr Fuchs, kan du visa bilden?


Fotograf: Daniel Eriksson. Bilden får användas för "påverkan av opinion och beslutsfattande"

Varje sommar förvandlas vårt hav, som ni kan se, under några veckor till en giftig gröt. Du kan inte simma och du måste skydda djur och små barn från att dricka vattnet. Orsaken är enkel: utsläpp av fosfor och kväve i Östersjön. Fosfor och kväve kommer från fartygs toalettavfall, enskilda avlopp, jordbruk och vattenbruk.

Dom goda nyheterna är: Vi kan göra nåt! När fosfater förbjöds i tvättmedel kunde vi se en viss förbättring i Östersjöns miljömässiga status. Bygget av reningsverket ”Vodokanal” i S:t Petersburg minskade utsläpp av kväve och fosfor med 5,4 gånger respektive 1,5 gånger enligt officiell statistik. Den 7 juni 2017 öppnade reningsverket i Kaliningrad. Mycket goda nyheter för Östersjön! Sist men inte minst: Östersjön är första havet i världen där dumpning av kryssningsfartygs toalettavfall förbjudits. Detta förbud träder i full kraft under detta år, 2021.

Och för att vara tydlig: Vi har mycket att förbättra också där jag hör hemma, på Åland. En oacceptabel andel av våra enskilda avlopp är fortfarande inte anslutna till ett avloppsreningssystem, särskilt gäller detta stugor. Inom vattenbruket finns ett juridiskt ”fosfortak”, men vi kunde vara betydligt bättre i att uppmuntra kreativitet och utveckling i att minska näringsutsläppen. Varje åtgärd räknas, oberoende av hur liten, i våra gemensamma ansträngningar.

Mina damer och herrar, vårt hav är fortfarande inte friskt. Det är därför viktigt att vi fortsätter med våra internationella ansträngningar. Särskilt viktigt är att vår resolution nu slår fast att ”ökade gemensamma, strukturerade ansträngningar” behövs för att minska näringsutsläppen.

Vi har alla förutsättningar att kunna bli en framgångshistoria för andra områden i världen, med liknande utmaningar. Låt oss fortsätta vårt arbete med ännu mer ambition, det är vi skyldiga våra barn!

Tack för ordet.

Wille Valve,


Speech held at the 30th anniversiary of the Baltic Sea Parliamentary Conference at the 28th of August 2021

Honoured Speakers of Parliament, your excellencies and dear colleagues,

It is an important day for all of us. Our organization is now turning 30 years . The BSPC has withstood the tests of economic crises, pandemics and international tensions, just name a few things. Our organization has propelled the devolopment of the Baltic Sea Strategy and even evolved into a kind of role-model for other regional modes of co-operation.

In today’s speech, I would like to emphasize the environmental status of our common sea, the Baltic Sea.

As an Ålander, you constantly live in the middle of the Baltic Sea. You see the changing face of the Baltic Sea, it is not always a beautiful sight. Mr. Fuchs, please show the delegates the picture:


Photographer: Daniel Eriksson. The picture may be used for the purposes of  "influencing opinions and decision-making"

Every summer, Our Sea turns into a poisonous porridge for a couple of weeks. You cannot swim and you need to protect animals and small children from drinking the water. The reason for this is very simple: outlet of phosphorus and nitrates into the Baltic Sea. Phosphorus and nitrates come from toilet waste from ships, private drainage, agriculture and aquaculture.

The good news is: We can do something! When the use of phosphates were banned in laundry detergents, we could actually see a small improvement of the environmental status of the Baltic Sea. The buildning of ”Vodokanal” in S:t Petersburg reduced the nitrogen and phosphorus with 5.4 times, and of total nitrogen - 1.5 times, according to official statistics. On 7 June 2017, Kaliningrad in Russia inaugurated its wastewater treatment plant. Very good news for the Baltic Sea! And last but not least, the Baltic Sea is the first in world to ban cruise ship wastewater dumping. This ban takes full effect this year 2021.

And just let me be clear: We have a lot to improve also where I live at the Åland Islands. An unacceptable amount of households are still not connected to a sewage cleaning system, in particular cottages. For Aquaculture there is a ”phosphorous ceiling” set, but we could do better in terms of encouraging creativity to further reduce the outlet of nutrients. Every action counts, no matter how small, in this joint effort.

Ladies and gentlemen, our Sea is still not healthy. It is important that we continue this success story of international co-operation. It is particularly important that our resolution stresses the need of ”increased joint structured efforts” to reduce nutrient influx into the Sea.

We do, however, have the potential to becoma a success story for other areas in the world, facing similar challenges. Let us continue our work with increased ambition, we owe it t to our children!

Thank you.