tisdag 28 februari 2023

Ren energi i riksdagen!


I nästa regeringsprogram kommer att ingå ambitiösa mål för att stegvis göra Finland oberoende av elimport, därefter omvandla Finland till en exportör av ren, fossilfri energi. Detta är en stor möjlighet också för Åland, de vindkraftssatsningar som nu planeras kommer att göra Åland till storexportör av energi. Åland kommer alltså att kunna bidra till att stärka Finlands försörjningsberedskap, uppnå Finlands klimatmål och stärka företagens konkurrenskraft. För att vi ska kunna nå dit finns det några viktiga saker som behöver komma in i nästa regeringsprogram:

·       Fördela mer resurser till Justitieministeriet för att förkorta domstolarnas alltför långa handläggningstider. Medborgarnas besvärsrätt skall tryggas, men handläggningen av besvär måste kunna ske inom rimlig tid, det vinner alla på.

·       Ge energiproduktionen en stabil driftsmiljö genom att avskaffa administrativa överlappningar. Detta behöver knappast någon lagändring, det bör räcka med att ministerierna förtydligar riktlinjer.

·       Påminna om att storskaliga projekt för ren el bör uppmuntras med måttliga skatter och avgifter. Havsbaserade vindkraftsprojekt är kostnadsintensiva på grund av att det finns ett omfattande forskningsbehov.

Elen som produceras är bara råvaran. Av den kan man göra så mycket mer för att förflytta samhället framåt för att nå klimatmålen 2035 i alla sektorer. Gröna energikluster leder till nya företagsetableringar, innovation och arbetstillfällen: Grön tillväxt.

Den åländska energiproduktionen kommer att vara en av mina hjärtefrågor som åländsk riksdagsledamot, vi ska tillsammans skapa bästa möjliga förutsättningar för ren energiproduktion i Finland, så ock på Åland.

Wille Valve (MSÅ)

Riksdagskandidat

måndag 20 februari 2023

Gör självstyrelsen stark igen!Självstyrelsen och ålänningarnas makt att råda över oss själva är bland det värdefullaste vi har. Det är svårt att föreställa sig att vi skulle ha samhällsservice som en egen polis eller ett eget BB utan självstyrelsen. Under pandemin visade självstyrelsen sin styrka, då Åland använde den beslutsmakt som fanns för att göra vardagen så uthärdlig som möjligt för medborgarna. Utan självstyrelsen hade också vår näringspolitik sett mycket annorlunda ut vi hade knappast haft en arbetslöshet på 4% eller så goda kommunikationer som vi har idag.  

Sedan Finlands grundlag antogs 2000 har Ålands lagting tappat beslutsmakt. Några exempel på detta beskrivs i boken Att sätta självstyrelsens gränser av Ida Jansson. Det tydligaste exemplet var då Högsta domstolen ansåg att lagtinget inte kan besluta om kommunal rösträtt, trots att lagtinget uttryckligen bestämmer om kommunala val enligt självstyrelselagen. Detta är i sak fel och kan upplevas som förvirrande för medborgarna. 

 

Att skapa en modern självstyrelselag är viktigt, men lika prioriterat är att täppa till fortsatt behörighetsläckage. Det behövs en precisering av grundlagens första kapitel (statsskickets grunder) som specifikt bör nämna den åländska lagstiftningsmakten, det måste vara tydligt att lagstiftningsmakten är delad – inte delegerad. Denna brist har också noterats av professorn i statsförfattningsrätt Antero Jyränki med anledning av att Finlands EU-medlemsskap fördes in i grundlagen 2011. EU-medlemsskapet innebär, precis som Ålands självstyrelse en inskränkning av grundlagens suveränitetsprincip. Genom självstyrelselagen har ju grundlagsstiftaren rent faktiskt begränsat sina lagstiftningsbefogenheter på Åland.   

 

Genom att lagstiftningsmakten uttryckligen nämns i grundlagens första kapitel blir självstyrelsens gränser skarpare och tydligare för medborgarna. Låt oss täta de läckor vi känner till när vi bygger självstyrelsens nya hus, annars lär det nya huset snabbt se ut som det gamla. 

 

Wille Valve (MSÅ)

Kandidat i riksdagsvalet på listan ”För Åland”

onsdag 15 februari 2023

Företagarna först!

Företagarna är Ålands hjärta, det är företagen som bakar den ”kaka” som det offentliga Åland sen fördelar i form av välfärd. Ett starkt Åland har attraktionskraft, många företagare och låg arbetslöshet. Som riksdagsledamot kommer jag att sätta företagarna i främsta rummet: Vi måste ge åländska företagare fler möjligheter till internationalisering och stärka flygförbindelserna österut. Att få ordning på Finlands statsskuld och se till att det alltid lönar sig att arbeta är två andra viktiga förutsättningar för världens bästa företagarklimat.

En särskilt viktig uppgift är att göra skattegränsen så osynlig som möjligt. Det är i Finlands riksdag & regering som skattegränsen kan förenklas.  Redan 1997 framhöll riksdagens statsutskott att de reformer som skattegränsen för med sig bör genomföras så smidigt som möjligt. Mellan hösten 2021 och våren 2022 lyckades landskapsregeringen genomdriva en del förenklingar i en högnivåarbetsgrupp tillsammans med riksmyndigheterna. Mandattiden för den gruppen gick dock ut i mars 2022. Det är nu av största vikt att vi fortsätter hålla trycket uppe och det är därför riksdagsvalet är viktigt.

Nästa finländska regeringsprogram behöver innehålla skrivningar som förpliktar finansministeriet, tullen och skatteförvaltningen att sätta sig ner runt gemensamt bord med landskapsregeringen för att definiera var problemen finns och vilka lösningarna är. Vi måste arbeta oss tillbaka till det som var det uttryckliga målet: En så smidig skattegräns som möjligt.

Många åländska företag befinner sig just nu i ett svårt läge. De har varken råd eller tid med krångel som hämmar varuutbyte och försäljning. Vi behöver därför jobba bort fler hinder för att göra det möjligt för de åländska företagen att fortsätta växa. För mig som riksdagsledamot är en av de viktigaste uppgifterna att få rätsida på skattegränsen.

Wille Valve ,

Kandidat i riksdagsvalet på listan ”För Åland”

 

Källa: Uppnådda och föreslagna förenklingar vad gäller förtullning och skattegränshandeln, senast uppdaterat 4.4.2022.

https://www.regeringen.ax/nyheter/uppnadda-foreslagna-forenklingar-vad-galler-fortullning-skattegranshandeln

onsdag 8 februari 2023

Jag ställer upp i riksdagsvalet


Först och främst: Tack för förtroendet för medlemmarna i Moderat Samling att bli partiets kandidat i riksdagsvalet 2023. Jag kommer att ställa upp på listan ”För Åland” tillsammans med Mats Löfström och Sandra Listherby. Listan är, som i tidigare val, ett samarbete mellan Moderat Samling för Åland, Åländsk center och Liberalerna.

Varför ställer jag då upp i riksdagsvalet? I första hand för Ålands företagare. Ibland får man intrycket att skattegränsen på nåt sätt skulle vara åländsk behörighet, men skatter och tullfrågor hör till riksdagen. I nästa mandatperiods regeringsprogram måste ingå en målsättning om att skattegränsen ska tillämpas så obyråkratiskt som möjligt. Det skulle ge ett tydligt rättesnöre för tullen och finansministeriet för hur regelverket ska tillämpas. Potentialen i åländska företag kan frigöras och finländska myndigheter kan börja ägna sig andra saker. Det är också viktigt att vara en ”vakthund” i riksdagen och se till att åländska företag inte går miste om möjligheter. En stor del av kampanjen kommer att gå ut på att möta åländska företagare och höra om de hinder som behöver undanröjas för att de åländska företagen ska kunna växa, ring mig på 040-596 2929 om du vill bjuda in mig.

Förutom företagen så kommer topp 3 att vara självstyrelsen och energifrågorna. Under kampanjen kommer jag att presentera förslag på hur självstyrelsen kunde stärkas under nästa mandatperiod. I riksdagen kommer jag att arbeta för bästa möjliga förutsättningar för fossilfri energiproduktion, i hela landet.

En av de största frågorna som Ålands näste riksdagsledamot kommer att möta handlar om statsskulden. I riksdagen kommer jag att arbeta för att begränsa Finlands skuldsättning, det behövs en bred överenskommelse mellan riksdagspartierna om det. Det finns tre områden jag vill lägga mer resurser på: Avskaffa arvsskatten till förmån för en överlåtelseskatt av svensk modell, riktade resurser till justitieministeriet för att förkorta domstolarnas överlånga behandlingstider och arbetet för en renare Östersjö. Under resans gång kommer jag att berätta mer om vilka initiativ som behövs och varför.

Så, varför är det värt att lägga sin röst på mig?

Sex års ministererfarenhet och Nordiska rådet gör att jag har goda nätverk i de finländska partierna och ministerierna. Skulle beteckna mig som en slitstark politiker som sätter en heder i att göra ett gott jobb.

Gör mig förstådd på svenska, finska engelska och ryska. Ibland något språk till. Finns det en Wille så finns det en väg.

Tack för din uppmärksamhet.

måndag 6 februari 2023

Om sak och person

En fråga som engagerat mycket på ÅHS är LOVe, ett webbaserat test för kunskap i läkemedelsbehandling. Testverktyget har kritiserats av många skäl, bl.a. på grund av bristfällig svenska i själva testet. Det är bra att frågan adresseras. Det finns inget som säger att vi måste ha just detta verktyg, det går att ändra. Och man måste fritt kunna kritisera saker som skaver.

Men denna bloggpost kommer inte att handla om LOVe (kommer en skild insändare om det), utan om något mycket mindre kärleksfullt.  

Det finns en sak som lämnat en obehaglig bismak, ett personligt drev mot hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD) . I en del kommentarer och postningar om LOVe dök det upp mindre smickrande text om "familjen XXXX" och "klanen XXXXXX". Under de senaste veckorna har jag sen mött påståenden om att hälso- och sjukvårdsdirektören anställt sin man, sin son och ägnat sig åt att handplocka ledningsgruppsmedlemmar. Det är så pass grova anklagelser att jag förstås har en skyldighet att sätta mig in i det och kolla upp om det stämmer. 

Kort version: Det stämmer inte. 

Längre version: Två familjemedlemmar till HSD jobbar sedan länge på IT-avdelningen. HSD har ingen som helst beslutsmakt över vem IT-chefen anställer, det skulle strida mot ÅHS' reglemente. Inte heller påståendena om handplockning tål nån närmare granskning, det är styrelsen som anställer alla medlemmar i ledningsgruppen. 

I min värld är det OK att kritisera dåliga beslut eller osund förvaltningskultur och jag är förstås tacksam för dem som hör av sig i förtroende. Också i min yrkesroll ingår att ställa HSD till svars. Det är nånting jag och styrelsen bör göra med jämna mellanrum och med möjligast gott omdöme.  

Men när det gäller familjen - allas familjer, inte bara HSD:s - så är det för mig som att en viss gräns passeras. Då måste det verkligen finnas torrt på fötterna och åtminstone grundläggande fakta behöver stämma. 

Åland är ett litet samhälle och det är inte ovanligt att hela familjer flyttar till Åland. Det finns arbetsplatser där familjemedlemmar jobbar i samma organisation. Det är inte alltid som familjemedlemmarna själva ens är bekväma med det eller tycker det är optimalt, men valmöjligheterna kanske inte alltid finns om man vill leva här med sin familj.

Som ö-nation har vi den extra svårigheten att vissa kompetenser är svåra att matcha. Det är inte alltid sagt att alla i familjen ens hittar ett jobb inom sin expertis. Därför är det "hemåt" om alla arbetsföra i en familj lyckas hitta ett jobb som de har färdigheter till och kan känna sig hemma. Familjen är för många en källa till kraft och trygghet, det värsta som finns kan vara när det förbyts i det motsatta.

Det är sånt som kan få vem som helst att tappa sugen och lämna vår ö-nation. Det i sin tur försvagar oss som arbetsgivare och det leder inte till att vi gör bättre rekryteringar. 

Viktigast av allt: Alla inom ÅHS har rätt att slippa drev och nerrivande skitsnack. Kritisera gärna sak, men låt bli den personliga sfären så långt det bara går.