fredag 31 mars 2023

En valhälsning
En valhälsning till dig som funderar på hur du ska rösta på söndag

 

Möt mig här - Imorgon lördag 11-12 på påskmarknaden med andra moderater.

- Imorgon lördag 13-14 på Maxinge.
Du kan också ringa mig på 040-596 2929 ifall du vill diskutera eller kontrollera nåt före du röstar. Du kan också ringa under söndagen, men då kommer jag inte att göra någon kampanj, av respekt för valfriden - bara svara i telefon.

Sist men inte minst: Rösta på söndag! Då är det du som bestämmer.

tisdag 21 mars 2023

Stärk domstolsväsendet!Stärk domstolsväsendet

I februari 2010 prickades Finland av Europeiska människorättsdomstolen för långa behandlingstider i landets domstolar. Den gången handlade ärendet om en tvist om försäljning av jordområden. I sin helhet tog processen åtta år och två månade!. Sedan 2010 har antal rättsfall stadigt ökat, antal brottsmål var 2010 17500, år 2021 var antal brottsmål uppe 26400. Enligt domarförbundet har inte bara antal ärenden ökat, också ärendens komplexitet har ökat. Allt oftare finns en internationell dimension och EU-rätt måste tillämpas.

De överlånga handläggningstiderna har flera negativa effekter för Finland, men den främsta handlar om vanlig mänsklig anständighet. Handläggningstiderna leder till att människor tappar tilltron till rättsstaten. Den leder till att barn tappar tilltron till hela vuxenvärlden. Och den leder till att Finland tappar dramatiskt i konkurrenskraft. Vi kan inte ha det så här. Det finns en till dimension: För att Finland – och Åland – ska vara attraktiva för etablering av t,ex, storskaliga energisatsningar, så går det inte att ha årslånga handläggningstider för besvär. Vi bör inte heller rucka på medborgarnas besvärsrätt, rätten att kunna besvära sig mot varje beslut och detaljplan. Då finns det bara en lösning: Mer resurser till domstolsväsendet.

Domstolsverket visar på denna punkt med hela handen: Domstolarna behöver permanent öka sin finansiering med 30 miljoner euro plus 8 miljoner euro för att ”beta av” köerna som uppstått under pandemin. Denna summa är en spottstyver sett i ett större sammanhang och sett till de utmaningar Finland kommer att ha med statsskulden.Som riksdagsledamot kommer jag att jobba för att Domstolsverket får 38 miljoner för att domstolsväsendet ska fungera normalt, på ett förtroendeingivande sätt. Med rimliga handläggningstider.

 

Wille Valve (MSÅ)

Riksdagskandidat

måndag 20 mars 2023

Vi hörs på radion!


Bild med bra kontakter: Samlingspartiets sommarmöte på Åland, här fiskeresa tillsammans med riksdagsledamöterna Antti Häkkänen och Pia Kauma

Under de kommande dagarna kommer du att kunna höra några av mina valbudskap på radiostationerna SteelFM, Mix Megapol och Rockklassiker.

Ifall du missat valbudskapen och vill höra dem ändå, så kan du lyssna på dem här! 

Rösta på Wille-1

Rösta på Wille-2lördag 18 mars 2023

Tal om organdonation, Ålands krematorie- och minneslundsförenings möte den 18.3.2023.

Varmt välkomna,

Vem som helst, såväl gammal som ung kan insjukna i en sjukdom där en organtransplantation är enda möjliga behandlingen. Också nyfödda barn kan behöva transplantationer.

I Finland väntar idag 550 personer på ett nytt organ, och det råder ständig brist på organ för transplantation. Varje år avlider - tyvärr -  5–10 procent. 25-50 människor på grund av att man inte lyckades hitta något lämpligt organ i tid.

Transplantationsorganen kommer oftast från hjärndöda donatorer. Organen från en avliden person rädda upp till sex personers liv. Det finns för få organdonatorer. Lyckligtvis kan också friska och myndiga personer donera en njure till anhörig eller närstående.

Enlig finländsk lag är alla idag organdonatorer som inte uttryckligen motsätter sig donation. Detta system brukar kallas för ”opt out” ,det finns också i många andra länder och det har fördelar i form av fler organdonatorer och i form av betydligt mindre byråkrati för läkare och vårdpersonal.  

Två intressanta jämförelseobjekt är länderna Tyskland och Österrike – två länder med liknande kultur och ekonomisk utveckling men där Tyskland fortsätter tillämpa en opt-in-strategi och har en samtyckesprocent på 12%, medan Österrike tillämpar samma grundprincip som Finland, opt-out, och har en samtyckesprocent på 99,98%. För mig som politiker råder det ingen tvekan om vilket grundsystem som är att föredra för att rädda så många liv som möjligt. På Åland tillämpar vi i praktiken det finländska opt-out regelverket och från min horisont sett ser det ut att fungera så bra som det kan. På ÅHS’-sidan finns både god vilja och beredskap för att ta tillvara organ. Själva transplantationen äger dock rum utanför Åland.

Det finns förstås etiska frågeställningar som både läkare och lagstiftare möter. Dessa handlar t.ex. om tillgången på organ – att en hjärndöd patient kan donera organ anses nästan självklart, men hur är det med en hjärtdöd under vissa omständigheter? Den etiskt sätt ”enklaste” frågeställningen handlar om handel med organ, den fördöms av i princip alla internationella organisationer och läkarförbund. Det finns skäl att påminna om den sista delen av ordet organdonation – donation.

Jag vill avsluta dessa inledningsord med att konstatera att organdonation är en livsviktig fråga och jag vill tacka arrangörerna, Ålands krematorie- och minneslundsförening för initiativet och Rauli Lehtinen för hans envishet.

Tack.  

 

 

fredag 17 mars 2023

Vi stöder Wille!Vi stöder Wille!

Vi undertecknade vill uttrycka vårt stöd för Wille Valves kandidatur i riksdagsvalet. Ministererfarenheten, goda EU-kontakter, uthållighet och förmåga att bygga långsiktiga relationer behövs. Han har gedigna språkkunskaper, en vilja att utveckla Ålands självstyrelse och försvara svenska språkets ställning.

 
Wille kommer att kunna inleda arbetet utan startsträcka och vår uppfattning är att han väl kommer att bevaka Ålands intressen i riksdagen.

Roger Jansson, Harriet Lindeman, Annette Holmberg-Jansson, Fredrik Karlström, Tage Silander, Mika Nordberg, Susanne Fagerström, Erik Schütten, John Hilander, Mia Schütten, Håkan Strömmer, Axel Gripenberg, Tony Salminen, Daja Rothberg, Tom Forsbom, Annika Eriksson, Tomas Boedeker, Anna-Lena Groos, Björn Geelnard, Eva Dahlén,  Kaj Dahlén, Ulrica Lindström och K-G Eriksson. 

onsdag 15 mars 2023

Stärk jämställdheten!

 

Finland är tyvärr fortfarande det näst mest våldsamma landet i Europa för kvinnor. Var tredje kvinna i Finland har upplevt våld från sin nuvarande eller tidigare partner. Sittande regering förtjänar dock beröm för att ha lyft flera viktiga jämställdhetsfrågor på den politiska agendan, framför allt det könsrelaterade våldet mot kvinnor. Också reformen av sexualbrottslagstiftningen och skärpningen av besöksförbudslagstiftningen var steg i rätt riktning under mandatperioden. Det är viktigt att nästa regering har minst samma höga ambitionsnivå.

En fråga som uppmärksammats betydligt mindre handlar om ekonomisk jämställdhet. I Sverige har Pensionsmyndigheten infört ett smidigt sätt att, för den som vill, föra över pension till sin partner. Den som har lägre inkomst eller arbetar deltid en längre tid, riskerar att få en lägre pension. Den som tjänar mest kan då välja att föra över framtida pensionsrätt till den som riskerar att få en lägre pension. Du väljer själv under hur lång tid överföringen ska gälla och överföringen upphör automatiskt vid skilsmässa. Också i Finland borde det vara möjligt att dela lika på framtida, intjänad pension. Som riksdagsledamot kommer jag att jobba för att göra det möjligt. Jämställdhet är en fråga om frihet – frihet från förtryck, ekonomisk frihet och frihet är som bekant det bästa ting.

Wille Valve (MSÅ)

Riksdagskandidat.


fredag 10 mars 2023

Avskaffa arvsskatten


Arvsskatten så som den tillämpas idag upplevs ofta som djupt orättvis. För det första handlar det om att beskatta pengar som redan är beskattade många gånger om. Allt arbete inkomstbeskattas, all vinst beskattas med minst 30%.  Det är t.ex. inte ovanligt att ärva fast egendom, men inga pengar. Då tvingas den som ärver antingen att sälja egendomen eller ta lån för att kunna betala arvsskatten.

Arvsskattens allvarligaste samhällseffekt är dock på familje- och småföretags generationsväxling. Företag lägger ner sin verksamhet, avvecklas och flyttar utomlands på grund av arvsskatten. Nästa finländska regering måste föra en företagsvänlig politik, där avskaffandet av arvsskatt ingår.

I Sverige avskaffade en enhällig riksdag arvs- och gåvoskatten 2004. Svenska regeringen konstaterade då att ”Arvs- och gåvoskatten upplevs inte som rättvis”. Detta var anledningen till att hela riksdagen – från Vänsterpartiet till Moderaterna – ställde sig bakom regeringens förslag att ta bort arvs- och gåvoskatten.

Svenskt näringsliv konstaterade 14 år senare: ”Skatten bidrog med mindre än två promille av de totala skatteintäkterna men var ytterst komplicerad att hantera – både för skattebetalare och myndigheter” och ”Sedan arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatterna avskaffats har Sverige återfått status som stabil hemvist för företagande och ägande.”

Ett avskaffande av arvsskatten sporrar inte bara Finlands BNP, det ger oss också ett rättvisare samhälle. Livsverk kan föras vidare och sporra också nästa generation till entreprenörsskap. Det ger stärker Finlands attraktionskraft, framtidstro, möjligheterna för våra företag att fortsätta utvecklas. Gör också Finland till en stabil hemvist för företagande och ägande.

En röst på kandidat nummer 8 kommer att vara en röst för att avskaffa arvsskatten.

Wille Valve (MSÅ)

Riksdagskandidat

måndag 6 mars 2023

Rädda Östersjön


I somras upplevde Åland både värme och rikliga algblomningar, vilket gjorde att det på många ställen var omöjligt att simma. Dessa återkommande algblomingar gör att Åland tappar i attraktionskraft, på lång sikt hotar det också turistföretagandet. Våra barn och barnbarn har rätt att få leka i friska vattendrag. Östersjöns vattenkvalitet är en fråga som jag som kommer att prioritera som riksdagsledamot.

Som ordförande för lagtingets delegation i Östersjökonferensen BSPC har det varit viktigt att se till att det i BSPC:s Östersjöresolution varje år funnits ett krav om att alla medlemsstater minskar på sina fosfor- och kväveutsläpp, denna målsättning har sedan blivit bindande för Östersjöstaternas regeringar som måste redovisa vilka åtgärder de vidtagit. I början var lagtingets delegation ensamma om att föreslå minskade fosfor- och kväveutsläpp som mål, på senare tid har vi börjat få stöd också från Tyskland. Finns det en vilja så finns det väg. 

I kommande finländska regeringsprogram måste ingå starka skrivningar om förbättrad vattenkvalitet genom minskning av näringsutsläppen. Dessa måste också följas upp med resurser och åtgärder i budget. En sak som påverkar algblomingen är givetvis värmen:  Vi behöver bromsa klimatförändringarna. Vi som ställer upp på listan ”För Åland” kommer att arbeta för Finland som klimatneutralt samhälle 2035. För att nå målet om klimatneutralt samhälle behöver vi nästa regering bästa möjliga förutsättningar för all fossilfri energiproduktion.

Till sist: Fler miljötoppmöten till Åland, kanske särskilt under den tid som algblomingen är som värst. Att se problemet med egna ögon gör intryck. Åland kommer att få möjligheten att stå värd för hela BSPC-konferensen år 2025 i augusti. Den som blir min efterträdare i Ålands BSPC-delegation får alltså både möjlighet att bli viceordförande för Östersjökonferensen under år 2024 och gott om möjligheter att invotera politiska arbetsgrupper till Åland.  Manegen är nu krattad för att än fler Östersjöparlamentariker ska få insikter i hur det står till med Östersjöns miljö.

Wille Valve (MSÅ) ,

Kandidat i riksdagsvalet